וכן נאה וכן יאה

[קכג ע"א]630 זאת היא זכרון בספר דברים כהווייתן.  יען זה איזה ימים אשר ישיבתי פה לפקח עיני בעיסקי הקהילה והמדינה.  והנה זה ראשית דבר ויתד שהכל תלוי בו שהגיע עת וזמן לעשות התמניות הקהל.  באשר שכבר כלו שלשה שני' אותו קהל שבחרו הבוררי'631 , ואף החצי שנה632  ביותר שנתמ[נו] הקהל ע"י גיסי הקצין כהר"ר זלמן מפיורדא שי' בביאתו פה עמי על הרבנות, ע"פ הפשר שיהיו ג' פר[נסים] ה"ה כמר שמעון וכמר בנימין זאב סג"ל וכמר מרדכי כץ חודש אחר חודש633 לבד טובי'.  והנה שמעתי קצתם מבקשים לעשות התמניות חדש כמבואר בתקנות ישינם(!) בפנקס הלז דף סט 634 , וקצתם מהם רצונם שיהי' הדבר נשאר כאשר הי' זה תצי שנה שהיו שלשה פרנסי' לבד טובי'.  והנה פניתי עצמי [מכל] עסקי לגמור הדבר בכי טוב, שלא יהי' כבירה בלא מנהיג635 ומנהל וכצאן בלא רועה, כי לא סגי' בלא"ה636.  עשיתי אתמול אסיפה אחד לש"ש לכל היחידי', והוצעתי הדברי' בשני דרכי' לפניהם, בדברים המתיישבי' על הלב.  אם לעשות קהל חדש, או לקיים הדבר כמאז ומקדם רק קצת להוסיף ולשנות ממדריגה למדריגה.  לעשו' משני טובי' ה"ה כמר וואלף וכמר מרדכי פרנסים, ויהי' בסך הכל עם כ' שמעון שלשה פרנסי'.  ולכהרר ליב בן פו"מ [זעליגמן] שהי' עיקר הקהל, יהי' עתה טובי קהל.  ולבחור החמשה כשר מחדש לטובי קהל.

 

והסכימו כולם כאחד שלא לעשות קהל חדש, רק לעשות ג' פרנסי' הנ"ל וב' טובי' א' כהרר ליב הנ"ל והחמשה כשר מחדש.  וכן נמנו וכן גמרו.  ובזה נפרד איש מעל אחיו מבית הקהל.  אך לפנות ערב חזרו מהם קצתן מדעתן הראשונה, ובראשם כ' וואלף סג"ל לקח עצמו לצד עצמו637 שלא לעשות כ"א שני פרנסי', ולהיות הוא לבדו עם כ' שמעון ולא638 כ' מרדכי כץ.  ואמר לא כך הי' הדבר בבית הוועד בשחרית, כ"א שיהי' שני פרנסי' כנ"ל וג' טובי'.  היינו כמר מרדכי כץ לטובי639 וכהרר ליב הנ"ל, וחמשה חדש.  ונתנו אמתלא לדבריהם שלא שמעו מפי הדכרי' אשר יצאו, כ"א שני פרנסי' כנ"ל וג' טובי'.

 

בכן עשיתי עוד בו ביום בלילה איסוף שני לכל היחידי' כמו בשחרית, וחזרתי לשאול אותם זה אחר זה על השני דרכי' הנ"ל וכתבתי לכל א' וא' בכתב את דעתו.  ולבסוף צוותי להשמש והחזן להחתים את הרשימה בפניהם.  ועלו הדיעות במספר עשרים וחמשה כמו שנתנו כבר בשחרית, ג' פרנסים הנ"ל.   היינו לכ' שמעון וכמר וואלף וכ' מרדכי וב' טובי'.

 

בכן אחר כל הנ"ל גם אנכי תמכתי ידי ודעתי לטובת וזכות הקהילה מטעמי' הכמוסי' עמדי עם העשרים וחמשה אנשים הנ"ל, שיהי' מעתה ועד עשר שנים שלשה פרנסי' הנ"ל ושני טובי'.  ואלו הן השני טובי' ה"ה כהרר ליב הנ"ל.  והחמשה כשר ע"פ הגורל עלה ה"ה כהרר הענוך640.  וכן נאה וכן יאה וכן יהי' וכן יקום.

 

נעשה ונגמר בין אתמול והיום יום ב' א' דר"ח טבת תיו עין דלית641 לפ"ק.

 

 לראי' באתי על החתום

הק' משה ברנדיס סג"ל חר"ג זצ"ל מפירדא ומצפה בק"ק שנייטוך ואגפי'

*   *   *   *   *

630 שולי העמוד קרועים.  מלים שנקטעו הושלמו בסוגריים מרובעים.

631 המדובר במינויים שנקבעו באוקטובר 1710, לעיל, עמ' 235-234 סעיף ח.

632 המדובר בחודש יוני, או בסמוך לו, 1713.  אם כן נקבעו המינוים החדשים, בלא שצוינה הסיבה לכך, בטרם תמו שלוש שנים מאז קודמיהם.  מינויים אלו לא נכתבו כפנקס קודם לכן.

633 המלים: "חודש אחר חודש" - נכתבו מעל לשורה.

634 לעיל, עמ' 165.

635 ראה כראשית רבה לט א'.

636 ראה כבא מציעא ע ע"ב ("לא סגי דלאו הכי"). כלומר, אי-אפשר בדרך אחרת.

637 בחינת שמות המועמדים המוצעים מעלה כי ביקשו לשמור על איזון במספר הפרנסים מקרב המשפחות ששלטו בקהל.  ראה אודותן לעיל, מבוא פרק ט, עמ' 83-79.

638 המלה נכתבה מעל לשורה.

639 לטובי קהל.

640 זו התמנותו היחידה בקהילה.

641 18 בדצמבר 1713.

 

פנקס קהילת שנייטאן, דף 272, נערך ע"י מאיר הילדסהיימר, ירושלים תשנ"ב