בס"ד

logo2

ALL CONTENTS UNDER RESERVE

EXPLICITLY WITHOUT PREJUDICE

 

יראה שמא יגרום החטא אינו מעלה

אך עכ"פ מה שנוגע לעניניו כי הסיבה לכל הנז' הרי אמרו רז"ל שהיה ירא שמא יגרום החטא.  וכן הוא בזוה"ק וישלח קס"ח א'.  דחשיב דלאו איהו כדאי דקב"ה יעביד ליה ניסא כו'.  ועי"ז נתגלגל כל אותו הענין כולו דהיראה והפחד ושליחות המלאכים והמנחה וההכנעה והרי לנו כי היראה שמא יגרום החטא אשר הוא סותר למדת הביטחון הוא אינו מעלה כלל במעלת הצדיקים:

וכיוצא בזה מצאנו ג"כ בחזקיה מלך יהודה שהיה הוא ודורו צדיקים גמורים וכמפורש במלכים ב' י"ח וסנהדרין צ"ד ב' ואח"כ כאשר עלה עליו סנחריב מלך אשור הנה מחמת גודל צדקתו ויראתו לא האמין בעצמו והיה ג"כ יראה שמא יגרום החטא והפריז על המידה להכניע את עצמו לפני סנחריב.  הרבה יותר מדאי.  עד שנתן לו את כל הכסף הנמצא בית ה' וגם קיצץ את דלתות ההיכל וסתם מי גיחון העליון שלא ברצון חכמים כמ"ש פסחים נ"ו א'.  ע"ש רש"י שהיה לו לבטוח בהקב"ה כו' ע"ש [אמנם בענין שסתם מי גיחון הנה הגם שאמרו בגמרא כי לא הודו לו חכמים בזה עכ"ז הנה אמרו באבות דר' נתן פ"ב כי הסכימה דעתו בזה לדעת המקום כן משמע ג"כ  בפדר"א פ"ט ע' רד"ל שם אות ל'] והנה כל השתדלות הזה הרי לא הועילה כלל כי לבסוף הרי עלה עליו אלא שהקב"ה הציל אותו ע"י נס והרי לנו מזה ג"כ כי למנוע מהביטחון ע"י יראה שמא יגרום החטא הנה הוא אינו מעלה כלל במעלת הצדיקים:

לשם שבו ואחלמה, חלק ב' דרוש ה',ענף ד', סימן ו' [דף קל"ו:]

  

http://www.tzibur.org  tziburby@gmail.com

FACEBOOK

 

 

Seal

COPY-CLAIM by:jdh™

סימן הק' יונתן:אמרכל