בס"ד

all contents under reserve

Explicitly without prejudice

 

זט"ה –  בכל המקומות ובכל הזמנים

וישראל לאו הכי, אלא בכל קרתא וקרתא ייתיבון דיינין בכל עיר ועיר ישבו דיינים, כדכתיב "שופטים ובתר הכי כתב שוטרים תתן לך בכל שעריך" כלומר, בכל קרתא עיר.  "ושפטו את העם משפט צדק" דלא ייסטון דינא יסיטו הדין לסופריהם ולחזניהם.  מגיד מישרים למרן ר' יוסף קארו  תורגם ונערך ע"י ר' יחיאל אברהם בר לב פתח תקוה תש"ן 

וכן נוהגין בכל מקום שטובי העיר בעירן כבית דין הגדול מכין ועונשין והפקרן הפקר כפי המנהג.  שו"ת הרמ"א חו"מ ב א בהגה 

ידוע בכל המקומות ובכל הזמנים התנהגו הקהילות עפ"י ראשי העדה טובי העיר וחבר העיר.  שמעון בן משה סופר,  שו"ת מכתב סופר סימן ה'

המנהג בכל תפוצות ישראל  כל צבור וצבור במקהלות בני ישראל הם כשותפים וכ' אבל כדי שלא יהא הדבר כקדירה דבי שותפי ויהי' זה מושך לכאן וזה מושך לכאן וכו' ולזאת המנהג בכל תפוצות ישראל לבחור להם טובי העיר ולהם מסרו זכות שלהם.  שו"ת מהר"ם שיק – חו"מ סי' יט   – חו"מ סי' יט

כנהוג בכל הקהילות בצרכי ציבור ועסקי הקהלה יעסקו פרנסים [זט"ה – משנה ברורה] כנהוג בכל הקהילות, ואם יצרפו עם הרב והוא פסול מחמת קורבה עם הפרנס מה בכך, וכי הדבר מבואר בחו"מ סי' ל"ד בסופו, טובי הקהל הממונים לעסוק בצרכי ציבור או יחידי הרי הם כדיינים ואסור להושיב ביניהם מי שפסול מחמת רשעה עכ"ל.  הרי דדייק מחמת רשעה, לא מחמת קורבה...  [ר' יונתן אייבשיץ במכתב מובא בכתבי הגאונים דף י"ב ע"ב – פיעטרקוב תרפ"ח]

...ומינה לכל הסכמות הקהלות, שכל הסכמה שעושים ממוני הקהלות לתקוני העיר שדרכנו היום בכל גלילות ישראל שמתקבלים ממוני אחד או שניים מכל קהל וקהל שבעיר למעמד והן הן טובי העיר  - שו"ת מהר"מ אלשיך סי' נ"ט בסו"ד

 

"כל צבור וצבור במקהלות בנ"י הם כשותפים וכו' אבל כדי שלא יהא הדבר כקדירה דבי שותפי ויהי' זה מושך לכאן וזה מושך לכאן וכו' ולזאת המנהג בכל תפוצות ישראל לבחור להם טובי העיר ולהם מסרו זכות שלהם" [שו"ת מהר"ם שיק חו"מ סי' יט] הרי שהנבחר הוא בא כח הציבור ואין לו שררה עצמית אלא שהציבור שורר על עצמו.

 

...דאלים כח דציבורא, שבכלל דבריהם אינם צריכים קנין, שהרי כתב הרשב"א שדין הציבור עם היחידים כדין בית דין הגדול עם כל ישראל ... כח הציבור אלים כתקנת בית דין. [שו"ת הרשב"ש ס' קיב]

 

 

אין שום חולק

סימן קכ"א

ב"ה יום א' פ' חקת תפר"ח לפ"ק מאד יצ"ו.

לכבוד אקרו"ט דק"ק פלוני יצ"ו.

 

כן הציע לפני הרה"ג וכו' מ"ץ במ"כ ע"ד התקנה שנמצה בפנקס הקהל וחתומים עלי' הרהגה"צ אב"ד זצ"ל וכמ"כ טובי הקהל שאין לקצב בשר בשום מקום אך ורק במקולין של קהל כאשר הוא ברוב הקהילות דמדינתנו וגם בק"ק פה כן התקנה מקמת דנא, והנה אי"צ לבאר שאין שום ב"ד אפי' גדולי הדור אין בידם לבטל מה שהוא למגדר מילתא להציל ממכשולות כידוע וכן מבואר בשו"ת מרן חת"ס יו"ד סי' י"ג, כש"כ וק"ו שעי"כ שעבר קצב א' על התקנה ויצא מכשול כ"פ ע"כ חלילה וחלילה לעבור על תקנה זו כמ"כ ביו"ד סי' א' סעי' י"א באין שום חולק ואם כן גם הכלים בכלל איסורא כמ"ש כל פוסקים רו"א ואצ"ל רק להזהר ולהעמיד התקנה בכל תוקפ' וטוב לכם זבה ואסיים בברכה אשרי האיש אשר יקים תורה זאת מוקירכם דו"ש.

הק' מרדכי ליב ווילקלער ק"ק מאד יצ"ו.

סימן

שו"ת לבושי מרדכי מהד"ת על ש"ע חלק יו"ד לר' מרדכי יהודה ליב בן נפתלי

 

 

http://www.tzibur.org  tziburby@gmail.com

FACEBOOK

 

Seal

COPY-CLAIM by:jdh™

סימן הק' יונתן:אמרכל, שר