זו מינוי זקנים, שנ' ואתה תחזה

חביב הוא יתרו, שנתן לו הקב"ה פרשה להתגדר בה.

 ואי זו?

 זו מינוי זקנים, שנ' ואתה תחזה מכל העם.

והלא מינוי זקנים היה דבר הגון לפני הקב"ה, ומפני מה לא צווהו הקב"ה למשה תחלה?

 אלא כדי ליתן ליתרו גדולה בעיני משה וכל בני ישראל.

 לומ', גדול היה יתרו, שהסכים הקב"ה על דבריו.

 אף יתרו לא אמרה אלא על תנאי,

 שאם  יסכים הקב"ה על דבריו, שנ' אם את הדבר הזה תעשה וצוך וגו'.

ועוד, ושמת עליהם שרי אלפים, שש מאות, [שרי מאות], ששת אלפים, שרי חמשים, שנים עשר אלף, שרי עשרות, שש רבוא.

נמצאו דייני ישראל שבעת רבוא ושמנת אלפים ושש מאות.

הא למדת, שאחד ממונה על תשעה ואחד על ארבעים ותשעה, לא אחד על עשרה ולא אחד על חמשים.

מספר מנורת המאור לרבנו ישראל בן יוסף בן אלנקואה ז"ל, מובא בפירוש רבנו סעדיה גאון לפרשת בהעלותך